Image default

200+ từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kiến trúc cơ bản nhất – Hack Não Từ Vựng

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kiến trúc sẽ không thể thiếu nếu bạn muốn phát triển bản thân, công việc của mình trong ngành hơn nữa. Công việc nào cũng vậy, nếu muốn thăng tiến và có những cơ hội lớn đều phải có tiếng Anh. Bạn muốn đọc tài liệu, sách chuyên ngành, ứng dụng giao tiếp vào trong đời sống hàng ngày đối với ngành kiến trúc một cách dễ dàng và thuận tiện hơn thì bài viết dưới đây là dành cho bạn. Hãy cùng Hack Não Từ Vựng tìm hiểu rõ hơn về từ vựng tiếng Anh kiến trúc qua bài viết này nhé!

Xem thêm:

từ vựng tiếng Anh kiến trúc

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kiến trúc

 1. Age ( n ) / eɪʤ / thời đại, thời kỳ
 2. Air conditioning / eə kənˈdɪʃnɪŋ ( ɛn ) / ( n ) điều hòa không khí
 3. Alloy steel / ˈælɔɪ stiːl / ( n ) thép hợp kim
 4. Apartment / əˈpɑːtmənt / ( n ) căn hộ cao cấp
 5. Architect / ˈɑːkɪtɛkt / ( n ) kiến trúc sư
 6. Architectural / ˌɑːkɪˈtɛkʧərəl / ( adj ) thuộc kiến trúc
 7. Architecture / ˈɑːkɪtɛkʧə / ( n ) kiến trúc
 8. Arise / əˈraɪz / ( v ) Open, phát sinh
 9. Arrangement / əˈreɪnʤmənt / ( n ) sự sắp xếp
 10. Articulation / ɑːˌtɪkjʊˈleɪʃ ( ə ) n / ( n ) trục bản lề
 11. As – built drawing / æz – bɪlt ˈdrɔːɪŋ / ( n ) bản vẽ hoàn thành công việc
 12. Aspiration / ˌæspəˈreɪʃ ( ə ) n / ( n ) nguyện vọng, khát vọng
 13. Attic / ˈætɪk / ( n ) gác xếp xác mái
 14. Average load / ˈætɪk / ( n ) tải trọng trung bình
 15. Awareness / əˈweənəs / ( n ) sự nhận thức, ý thức
 16. Axis / ˈæksɪs / ( n ) trục
 17. Backfill ( n ) lấp đất, đắp đất
 18. Bag of cement / bæg ɒv sɪˈmɛnt / ( n ) bao xi-măng
 19. Balance / ˈbæləns / ( n ) cân đối
 20. Balanced load / ˈbælənst ləʊd / ( n ) tải trọng đối xứng
 21. Balcony / ˈbælkəni / ( n ) an công
 22. Ballast / ˈbæləst / ( n ) đá dăm, đá
 23. Ballast Bar ( reinforcing bar ) / bɑː ( ˌriːɪnˈfɔːsɪŋ bɑː ) / ( n ) thanh cốt thép
 24. Basement / ˈbeɪsmənt / ( n ) tầng hầm
 25. Basic load / ˈbeɪsɪk ləʊd / ( n ) tải trọng cơ bản
 26. Bearable load / ˈbeərəbl ləʊd / ( n ) tải trọng cho phép
 27. Bold / bəʊld / ( adj ) rõ nét, rõ ràng, điển hình nổi bật
 28. Clad / klæd / ( v ) phủ, bao trùm
 29. Client / ˈklaɪənt / ( n ) người mua
 30. Cluster / ˈklʌstə / ( v ) tập hợp
 31. Coexistence / ˌkəʊɪgˈzɪstəns / ( n ) sự cùng sống sót
 32. Composition / ˌkɒmpəˈzɪʃən / ( n ) sự cấu thành
 33. Concept drawing / ˈkɒnsɛpt ˈdrɔːɪŋ / ( n ) bản vẽ phác thảo, sơ bộ
 34. Condominium / ˈkɒndəˈmɪnɪəm / ( n ) căn hộ chung cư cao cấp
 35. Cone / kəʊn / ( n ) hình nón
 36. Configuration / kənˌfɪgjʊˈreɪʃən / ( n ) thông số kỹ thuật, hình dạng
 37. Connection / kəˈnɛkʃən / ( n ) phép nối, cách nối, mạch
 38. Construction drawing / kənˈstrʌkʃən ˈdrɔːɪŋ / ( n ) bản vẽ xây đắp
 39. Context / ˈkɒntɛkst / ( n ) toàn cảnh, khoanh vùng phạm vi
 40. Cube / kjuːb / ( n ) hình lập phương
 41. Culvert / ˈkʌlvət / ( n ) cống
 42. Curvilinear / ˌkɜːvɪˈlɪnɪə / ( adj ) thuộc đường cong
 43. Cylinder / ˈsɪlɪndə / ( n ) hình tròn trụ
 44. Datum / ˈdeɪtəm / ( n ) tài liệu
 45. Define / dɪˈfaɪn / ( v ) vạch rõ
 46. Demolish / dɪˈmɒlɪʃ / ( v ) phá huỷ
 47. Depth / dɛpθ / ( n ) chiều sâu
 48. Design / dɪˈzaɪn / ( n ) bản phác thảo ; ( v ) phong cách thiết kế
 49. Detached villa / dɪˈtæʧt ˈvɪlə / ( n ) biệt thự nghỉ dưỡng độc lập
 50. Detail / ˈdiːteɪl / ( n ) chi tiết cụ thể
 51. Detailed design drawings / ˈdiːteɪld dɪˈzaɪn ˈdrɔːɪŋz / ( n ) bản vẽ phong cách thiết kế chi tiết cụ thể
 52. Diagram / ˈdaɪəgræm / ( n ) sơ đồ
 53. Drainage / ˈdreɪnɪʤ / ( n ) thoát nước
 54. Drawing for construction / ˈdrɔːɪŋ fɔː kənˈstrʌkʃən / ( n ) bản vẽ dùng xây đắp
 55. Duplex villa / ˈdjuːplɛks ˈvɪlə / ( n ) biệt thự nghỉ dưỡng hạng sang tuy nhiên lập
 56. Edit / ˈɛdɪt / ( v ) chỉnh sửa
 57. Efficiency / ˈɛdɪt / ( n ) hiệu suất cao, hiệu suất
 58. Emerge / ɪˈmɜːʤ / ( v ) nổi lên, hiện ra, điển hình nổi bật lên, Open
 59. Envelop / ɪnˈvɛləp / ( v ) bao, bọc, phủ
 60. Equivalent load / ɪˈkwɪvələnt ləʊd / ( n ) tải trọng tương tự
 61. Exploit / ˈɛksplɔɪt / ( v ) khai thác
 62. Explore / ɪksˈplɔː / ( v ) thăm dò, khảo sát tỉ mỉ
 63. Favour / ˈfeɪvə / ( v ) thích dùng
 64. Foreground / ˈfɔːgraʊnd / ( n ) cận cảnh
 65. Form / fɔːm / ( n ) hình dạng
 66. Formal / ˈfɔːməl / ( adj ) hình thức, chính thức
 67. Function / ˈfʌŋkʃən / ( n ) trách nhiệm
 68. Garage / ˈgærɑːʒ / ( n ) nhà xe
 69. Gate / geɪt / ( n ) cửa
 70. Gable wall / ˈgeɪbl wɔːl / ( n ) tường đầu hồi
 71. Geometric / ˌʤɪəˈmɛtrɪk / ( adj ) thuộc hình học
 72. Girder / ˈgɜːdə / ( n ) dầm cái
 73. Glass concrete / glɑːs ˈkɒnkriːt / ( n ) bê tông thủy tinh
 74. Ground floor / graʊnd flɔː / ( n ) tầng trệt
 75. Hall / hɔːl / ( n ) đại sảnh
 76. Handle / ˈhændl / ( v ) giải quyết và xử lý, quản lý
 77. Hemisphere / ˈhɛmɪsfɪə / ( n ) bán cầu
 78. Hierarchy / ˈhaɪərɑːki / ( n ) thứ bậc
 79. High-rise / ˈhaɪraɪz / ( n ) cao tầng liền kề
 80. Homogeneous / ˌhəʊməˈʤiːniəs / ( adj ) giống hệt
 81. Idealistic / aɪˌdɪəˈlɪstɪk / ( adj ) thuộc chủ nghĩa lý tưởng
 82. Improve / ɪmˈpruːv / ( v ) nâng cấp cải tiến, cải tổ
 83. Inner-city / ˈɪnə – ˈsɪti / ( n ) nội thành của thành phố
 84. Intention / ɪnˈtɛnʃən / ( n ) dự tính, mục tiêu
 85. Irregular / ɪˈrɛgjʊlə / ( adj ) không đều, không theo quy luật
 86. Issue / ˈɪʃuː / ( n ) yếu tố
 87. Juxtaposition / ˌʤʌkstəpəˈzɪʃən / ( n ) vị trí kề nhau
 88. Landscape / ˈlænskeɪp / ( n ) cảnh sắc
 89. Layout / ˈleɪaʊt / ( v ) sắp xếp, xếp đặt
 90. Lift lobby / lɪft ˈlɒbi / ( n ) ảnh thang máy
 91. Linear / ˈlɪnɪə / ( adj ) ( thuộc ) nét kẻ
 92. Lobby / ˈlɒbi / ( n ) sảnh
 93. Low-cost / ləʊ – kɒst / ( adj ) giá thấp
 94. Mass / mæs / ( n ) khối, đống
 95. Mass-produced /ˈmæsprəˌdjuːst/ (adj) được sản xuất đại trà

 96. Master plan /ˈmɑːstə plæn / (n) tổng mặt bằng

 97. Mat foudation ( n ) móng bè
 98. Mechanics / mɪˈkænɪks / ( n ) cơ khí
 99. Mezzanine Floor /ˈmɛtsəniːn flɔː/ (n) sàn lửng

 100. Metal sheet Roof /ˈmɛtl ʃiːt ruːf/ (n) mái tôn

 101. Merge / mɜːʤ / ( n ) tích hợp
 102. Notion / ˈnəʊʃən / ( n ) khái niệm, quan điểm, quan điểm
 103. Oblique / əˈbliːk / ( adj ) chéo, xiên
 104. Order /ˈɔːdə/ (n) trật tự, thứ bậc

 105. Perspective drawing/rendering /pəˈspɛktɪv ˈdrɔːɪŋ

  /

  ˈrɛndərɪŋ/ (n) bản vẽ phối cảnh

 106. Pillar / ˈpɪlə / ( n ) cột, trụ
 107. Portal / ˈpɔːtl / ( n ) cửa chính, cổng chính
 108. Preserve / prɪˈzɜːv / ( v ) bảo tồn, bảo vệ, giữ
 109. Proportion / prəˈpɔːʃən / ( n ) phần, sự phù hợp
 110. Pyramid / ˈpɪrəmɪd / ( n ) kim tự tháp
 111. Reality /ri ( ː ) ˈælɪti/ (n) sự thực, thực tế

 112. Rectangular prism /rɛkˈtæŋgjʊlə ˈprɪzm / (n) lăng trụ hình chữ nhật

 113. Rediscover / ˌriːdɪsˈkʌvə / ( n ) mày mò lại, sự phát hiện lại
 114. Regulate / rɛgjʊleɪt / ( v ) sắp xếp, kiểm soát và điều chỉnh
 115. Reinforced concrete / ˌriːɪnˈfɔːst ˈkɒnkriːt / ( n ) bê tông cốt thép
 116. Row – house / rəʊ – haʊs / ( n ) nhà liền kề
 117. Scale /skeɪl/ (n) tỷ lệ, quy mô, phạm vi

 118. Section / ˈsɛkʃən / ( n ) mặt phẳng cắt
 119. Sewage / ˈsju ( ː ) ɪʤ / ( n ) nước thải
 120. Shape /ʃeɪp/ (n) hình dạng

 121. Shell / ʃɛl / ( n ) vỏ, lớp
 122. Shop drawings /ʃɒp ˈdrɔːɪŋz / (n) bản vẽ thi công chi tiết

 123. Slope Roof /sləʊp ruːf/ (n) mái dốc

 124. Simplicity /sɪmˈplɪsɪti/ (n) tính đơn giản

 125. Skyscraper / ˈskaɪˌskreɪpə / ( n ) tòa nhà cao chọc trời
 126. Solution / səˈluːʃən / ( n ) giải pháp
 127. Space /speɪs/ (n) khoảng, chỗ

 128. Spatial / ˈspeɪʃəl / ( adj ) ( thuộc ) khoảng trống
 129. Staircase / ˈsteəkeɪs / ( n ) cầu thang
 130. Standardise / ˈstændədaɪz / ( v ) tiêu chuẩn hoá
 131. Stilt / stɪlt / ( n ) cột sàn nhà
 132. Strap footing /stræp ˈfʊtɪŋ / (n) móng băng

 133. Structure / ˈstrʌkʧə / ( n ) cấu trúc
 134. Stump / stʌmp / ( n ) cổ cột
 135. Surface / ˈsɜːfɪs / ( n ) mặt phẳng
 136. Survey / ˈsɜːveɪ / ( n ) khảo sát ​
 137. Sustainable / səsˈteɪnəbl / ( adj ) hoàn toàn có thể chịu đựng được
 138. Symmetry /ˈsɪmɪtri/(n) sự đối xứng, cấu trúc đối xứng

tiếng Anh chuyên ngành kiến trúc

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kiến trúc nội thất bên trong

 1. stain repellent : ( adv ) vật liệu chống bẩn
 2. fire retardant : ( adv ) vật liệu cản lửa marble : ( n ) cẩm thạch
 3. table base : ( n ) chân bàn
 4. cantilever : cánh dầm
 5. chandelier : ( n ) đèn chùm
 6. terrazzo : ( n ) đá mài
 7. blowlamp : ( n ) đèn hàn, đèn xì
 8. wall light : ( n ) đèn tường
 9. ceiling light : ( n ) đèn trần
 10. illuminance : ( n ) độ rọi
 11. wall light : ( n ) đèn tường
 12. monochromatic : đơn sắc
 13. symmetrical : đối xứng
 14. blind nailing : ( n ) đóng đinh chìm
 15. ottoman : ( n ) ghế đệm không có vai tựa
 16. club chair / armchair : ( n ) ghế bành
 17. rocking chair : ( n ) ghế đu
 18. dynamic chair : ( n ) ghế xoay văn phòng
 19. folding chair : ( n ) ghế xếp
 20. wall paper : ( n ) giấy dán tường
 21. dynamic chair : ( n ) ghế xoay văn phòng
 22. ingrain wallpaper : ( n ) giấy dán tường màu nhuộm
 23. jarrah : ( n ) gỗ bạch đàn
 24. skylight : ( n ) giếng trời
 25. birch : ( n ) gỗ bu lô
 26. ebony : ( n ) gỗ mun
 27. pecan : ( n ) ngỗ hồ đào
 28. angle of incidence : ( n ) góc tới
 29. finial : ( n ) hình trang trí đỉnh, chóp, mái nhà
 30. double-loaded corridor : ( n ) hiên chạy dọc giữa hai dãy phòng chequer-board pattern : ( n ) họa tiết sọc ca rô
 31. basket-weave pattern : ( n ) họa tiết dạng đan rổ
 32. repeat : ( n ) hoa văn trang trí theo cấu trúc lặp lại giống nhau ceiling rose : hoa văn thạch cao dạng tròn trang trí giữa trần nhà trim
 33. style : ( n ) kiểu có đường viền
 34. asymmetrical / assymmetrical : không đối xứng
 35. pleat style : ( n ) kiểu có nếp gấp trim
 36. style : ( n ) kiểu có đường viền
 37. veneer : ( n ) lớp gỗ bọc trang trí
 38. substrate : ( n ) lớp nền
 39. underlay : ( n ) lớp lót
 40. blackout lining : ( n ) màn cửa chống chói nắng
 41. terracotta : ( n ) màu đất sét
 42. lambrequin : ( n ) màn, trướng
 43. fixed furniture : ( n ) nội thất bên trong cố định và thắt chặt
 44. chair pad : ( n ) nệm ghế
 45. analysis of covariance : ( n ) phân tích hợp phương sai
 46. parquet : ( n ) sàn lót gỗ
 47. cardinal direction ( s ) : hướng chính ( đông, tây, nam, bắc )
 48. kiln-dry : ( v ) sấy
 49. chipboard : ( n ) tấm gỗ mùn cưa
 50. gloss paint : ( n ) sơn bóng
 51. freestanding panel : ( n ) tấm phông đứng tự do
 52. hard-twist carpet : ( n ) thảm dạng bông vải xoắn cứng
 53. gypsum : ( n ) thạch cao
 54. batten : ( n ) ván lót
 55. focal point : ( n ) tiêu điểm
 56. broadloom : ( n ) thảm dệt khổ rộng
 57. masonry : ( n ) tường đá
 58. chintz : ( n ) vải họa tiết có nhiều hoa
 59. curtain wall : tường kính ( của tòa nhà )
 60. warp resistant materi : ( n ) vật tư chống cong, vênh

tiếng Anh kiến trúc

Cách học từ vựng tiếng Anh kiến trúc hiệu suất cao

Cố gắng ghi chép từ vựng đã học thành từng câu

Khi bản thân đã list ra một list những từ vựng cần học, bước tiếp theo hãy dùng những từ đó đặt thành câu. Trước hết, bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm trong những cuốn sách ngữ pháp hay từ điển. Khi đã nắm được cách dùng, cách viết thì bạn trọn vẹn hoàn toàn có thể tự mình đặt câu để nhớ từ đó được lâu hơn .

Sử dụng mindmap để học từ vựng

Đây là một phương pháp học từ vựng tiếng Anh vô cùng hiệu suất cao với sơ đồ mind map. Cách này không chỉ giúp bạn phát minh sáng tạo, tích góp được tương đối vốn từ mà còn khắc sâu, nhớ lâu bằng những hình ảnh theo trí tưởng tượng của riêng bản thân bạn .

Hãy thực hành thực tế ôn tập và sử dụng những từ vựng đã học

Việc học từ vựng ghi nhớ đơn thuần sẽ không giúp bạn nhớ lâu được. Cách duy nhất để duy trì giúp bạn nhớ lâu đó là thường xuyên ôn tập, sử dụng lại từ vựng đó. Bạn có thể sử dụng nó khi nói chuyện, giao tiếp hay viết từ đó và đặt câu. Hãy cố gắng ôn tập thường xuyên và liên tục thì quá trình học từ vựng mới đạt kết quả tốt.

Sách Hack Não 1500App Hack Não PRO với phương pháp phát huy năng lực não bộ cùng mọi giác quan, giúp bạn tự học tại nhà nhanh hơn 50% so với phương pháp thông thường. Xem thêm bộ đôivàvới giải pháp phát huy năng lượng não bộ cùng mọi giác quan, giúp bạn tự học tại nhàso với chiêu thức thường thì .

Trên đây là bài viết về từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kiến trúc, hy vọng đã phần nào giúp bạn có thể luyện vốn từ vựng chuyên ngành để sử dụng tự tin hơn trong công việc. Hãy cố gắng học từ vựng tiếng Anh theo chủ đề để có thể tối ưu thời gian cũng như đem lại kết quả tốt nhất nhé.

Step Up chúc bạn học tập tốt và sớm thành công!

Bài liên quan

Ngành Thiết kế đồ họa là gì? Ra trường làm gì?

khoikythuat

Xem điểm chuẩn đại học Kinh Tế TP HCM 2021 chính thức

khoikythuat

Học phí ngành y, dược tăng mạnh, có lo bỏ lọt thí sinh “giỏi nhưng không giàu”?

khoikythuat