Image default

Trường Đại học Bách Khoa ĐHQG-HCM | Ngành kỹ thuật cơ-điện tử

TT

Tên bài báo

Tạp chí, Hội nghị

Tên tác giả

Tháng, Năm

Bài báo xuất sắc đăng trên tạp chí quốc tế thuộc ISI

1 Nonlinear tracking control of vibration amplitude for a parametrically excited microcantilever beam

Journal of Sound and Vibration Vol. 338 (No. 3)

Q. C. Nguyen & S. Krylov

3/2015

2 Transverse vibration control of axially moving web systems by regulation of axial tension

International Journal of Control, Automation, and Systems 13, No. 3

Q. C. Nguyen, T. H. Le & K. S. Hong

3/2015

Bài báo đăng trên tạp chí quốc tế KHÔNG thuộc ISI

1 Nonlinear tracking control of a 3-d overhead crane with friction and payload compensations

Journal of Mechatronics, Electrical Power and Vehicular Technology, 9, 999, 2016

Võ Anh Huy, Ngô Hà Quang Thịnh, Nguyễn Quốc Chí

2016

Bài báo đăng trên kỷ yếu hội nghị quốc tế uy tín

1 Input Shaping Control to Reduce Residual Vibration

2015 the 15th International Conference on Control, Automation and Systems, 2015, Busan – Korea, South, ISBN: 987-89-93215-090-0

Ngô Hà Quang Thịnh, Nguyễn Quốc Chí, Won-Ho Kim

2015

2 Nonlinear adaptive control of a 3D overhead crane

2015 the 15th International Conference on Control, Automation, and Systems, 2015, Busan – Korea, South, ISBN: 987-89-93215-090-0

Ngô Hà Quang Thịnh, Nguyễn Quốc Chí, Won-Ho Kim

2015

3 Pid – Neural Networks Controller For Ship Autopilot System

Hội Nghị Khoa Học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải 2015, pp. 310 – 313, TP.HCM, VN, ISBN: 978-604-76-0594-1

Võ Hồng Hải, Nguyễn Phùng Hưng, Nguyễn Duy Anh

2015

4 Adaptive Controller design for Mechanical transmission systems with Backlash

The 2nd international conference on advanced engineering – theory and application 2015, HoChiMinh, VN, ISBN: 978-3-319-27245-0

Nguyen Duy Anh, Tran Ngoc Cong Thuong, Nguyen Tan Tien

2015

5 A research on Designing and controlling of an automatic loading system used inside containers

The 2nd international conference on advanced engineering – theory and application 2015, HoChiMinh, VN, ISBN: 978-3-319-27245-0

Nguyen Duy Anh, Nguyen Xuan Ha, Tae Young Hur

2015

6 Research on Design and Simulation of an Automatic Car Painting system in Thaco-Kia Company

The 2nd international conference on advanced engineering – theory and application 2015, HoChiMinh, VN, ISBN: 978-3-319-27245-0

Tri Cong Phung, Duy Anh Nguyen

2015

7 A research on designing manufacturing and controlling of a motion simulation system for contaniers

The 2nd international conference on advanced engineering – theory and application 2015, HoChiMinh, VN, ISBN: 978-3-319-27245-0

Nguyen Duy Anh, Tran Ngoc Hoang, Kim Hwan Seong

2015

8 Design and Control automatic Chess-Playing Robot Arm

The 2nd international conference on advanced engineering – theory and application 2015, HoChiMinh, VN, ISBN: 978-3-319-27245-0

Nguyen Duy Anh, Luong Thanh Nhat, Tran Van Phan Nhan

2015

9 Redesign water turbine generator apply for highlands of Vietnam

The 2015 International Capstone design contest on Renewable Energy Technology, Mokpo, Korea-South, pp.45-48, 2015

Ha Nguyen Xuan, Anh Nguyen Duy, Hieu Nguyen Hong, Dung Luong Quy Phi

2015

10 Study on Digitizing 3D Object using Two Cameras

CORE 2016 International Capstone Design Contest on Renewable Energy Technology, January 21,2016, Mokpo-Korea, South.

Nguyen Huu duoc, Doan The Thao

2016

11 Remote Gaze Estimation with Single Camera on Raspberry Board Embedded Linux Platform

CORE 2016 International Capstone Design Contest on Renewable Energy Technology, January 21,2016, Mokpo-Korea, South.

Nguyen Tan Dai, Doan The Thao

2016

12 Accuracy improvement for MARG sensor using in control of quadroto

9th South East Asian Technical University Consortium (SEATUC) Symposium, 27-30/7/2015, Nakhon Ratchasima – Thailand

Trần Việt Hồng

2015

13 5 DOFs Robot picking of simple objects using 2 cameras

The 2015 international capstone design contest on renewable technology, Mokpo – Korea, South

Cao Chi Tho, Nguyen Duy Anh, Doan The Thao

2015

14 An Empirical Model For Prediction Of Process Parameters With Genetic Algorithm

EU-SEA Workshop, Advanced Computing for Control and Performance Optimization: Algorithms and Applications, 2015, North Pattaya, Chonburi – Thailand

Doan The Thao, Ill Soo, Kim

2015

15 Improving control performance of a container crane using adaptive control

14th International Conference on Control, Automation and Systems

Q. C. Nguyen, H. Q. Le & K. S. Hong

22-24/10/ 2014

16 An Application of Digital Image Processing Technology in Crease Recovery Automatic Tester

The 7th UTIB International R&D Project Brokerage Event in Turkish Textile and Clothing Sector, Bursa – Turkey

Tuong Quan Vo, Huong Mai Bui

27 – 29 May 2015, 2015

17 An Application of Nonwoven Fabric Using in Medical and Baby Mask Manufacturing System

The 7th UTIB International R&D Project Brokerage Event in Turkish Textile and Clothing Sector, Bursa – Turkey

Tuong Quan Vo, Huong Mai Bui

27 – 29 May 2015, 2015

18 A New Design of Integral Automatic Coating and Sizing Machine

The 7th UTIB International R&D Project Brokerage Event in Turkish Textile and Clothing Sector, Bursa – Turkey.

Tuong Quan Vo, Huong Mai Bui

27 – 29 May 2015, 2015

19 A New Design of Natural Dyes Extract Machinery

The 7th UTIB International R&D Project Brokerage Event in Turkish Textile and Clothing Sector, Bursa – Turkey

Huong Mai Bui, Tuong Quan Vo

27 – 29 May 2015, 2015

20 Application of Self-Cleaning Technology on Cotton and Cotton Blended Fabric Served for Military

The 7th UTIB International R&D Project Brokerage Event in Turkish Textile and Clothing Sector, Bursa – Turkey

Huong Mai Bui, Kim Hue Trinh, Tuong Quan Vo

27 – 29 May 2015, 2015

Bài báo đăng trên tạp chí trong nước(trong danh mục tính điểm các hội đồng học hàm)

1 Input shaping control to reduce residual vibration of a flexible beam

Journal of Computer Science and Cybermetics, 16, 1-4, 2016

Ngô Hà Quang Thinh, Nguyễn Quốc Chí

2016

2 Nhận dạng và xây dựng bộ điều khiển cho hệ thống có độ rơ

Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật, số 31, 2015

Nguyễn Duy Anh, Phùng Vũ Lâm

2015

3 Nghiên cứu thiết kế và chế tạo cơ cấu hỗ trợ Robot leo cầu thang

Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật, số 33, pp30-36, 2015

Lê Thanh Hải, Nguyễn Duy Anh, Phạm Thị Thu Hiền

2015

4 An application of combined algorithm of genetic algorithm and sequential quadratic programming to measure intact stability of ship

Tạp chí Giao thông Vận tải, pp.63-66, 08/2015

Vo Hoang Duy, Le Tat Hien, Nguyen Duy Anh, Nam Jong-Ho,

2015

5 Nghiên cứu thiết kế và mô phỏng dây chuyền hàn bấm tự động thùng mui bạt xe tải nhỏ KIA K3000S

Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật, số 34 ngày 10/01/2016

Phùng Trí Công, Nguyễn Duy Anh

2016

6 Turning Control of a 3-Joint Carangiform Fish Robot Using Sliding Mode Based Controllers

Science & Technology Development Journal, Vol. 18, No. K1-2015,

Tuong Quan Vo

14-26, 2015

7 An Application of Genetic Algorithm to Optimize the 3-Joint Carangiform Fish Robot’s Links to Get the Desired Straight Velocity

Science & Technology Development Journal, Vol. 18, No. K1-2015,

Phu Duc Huynh, Tuong Quan Vo

27 – 36, 2015

8 Một Phân Tích Động Lực Học Mới Để Điều Khiển Robot Cá Dạng Carangiform Bám Theo Quỹ Đạo Cho Trước

Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật, 33

Hoàng Khắc Anh, Phạm Văn Anh, Nguyễn Tấn Tiến, Võ Tường Quân

2015

9 Nghiên cứu thiết kế và chế tạo cơ cấu hỗ trợ Robot leo cầu thang

Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật, 33

Lê Thanh Hải, Nguyễn Duy Anh, Phạm Thị Thu Hiền

2015

10 Nhận dạng và xây dựng bộ điều khiển cho hệ thống có độ rơ

Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật,  số: 31,

Nguyễn Duy Anh, Phùng Vũ Lâm

2015

11 An application of combined algorithm of genetic algorithm and sequential quadratic programming to measure intact stability of ship

Tạp Chí Giao Thông Vận Tải, số: 06/2015

Vo Hoang Duy, Le Tat Hien, Nguyen Duy Anh, Nam Jong-Ho

2015

Bài báo đăng trên kỷ yếu hội nghị trong nước

1 Development of storage and retrieval algorithm for automated rectangular parking systems (RPS)

National conference on machines and mechanisms 2015 (NCOMM 2015)  Ho Chi Minh, VN, pp. 188-197, 2015, ISBN: 978-604-73-3752-1

Nguyen Duy Anh, Nguyen Xuan Ha, Phung Tri Cong

2015

2 Research design and control 2-wheel balancing robot

National conference on machines and mechanisms 2015 (NCOMM 2015)  Ho Chi Minh, VN, pp. 153-162, 2015, ISBN: 978-604-73-3752-1

Nguyen Duy Anh, Truong Hoai Vu Anh, Phung Tri Cong

2015

3 Design and control automatic chess-playing robot arm

National conference on machines and mechanisms 2015 (NCOMM 2015)  Ho Chi Minh, VN, pp. 62-71, 2015, ISBN: 978-604-73-3752-1

Nguyen Duy Anh, Luong Thanh Nhat, Tran Van Phan Nhan

2015

4 Research on building an algorithm for a 5 DOF robotic arm to assemble objects on a moving conveyor belt

National conference on machines and mechanisms 2015 (NCOMM 2015)  Ho Chi Minh, VN, pp. 31-40, 2015, ISBN: 978-604-73-3752-1

Phung Tri Cong, Tran Ngoc Hoang, Nguyen Duy Anh

2015

5 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và điều khiển hệ thống mô phỏng chuyển động trên Container

National conference on machines and mechanisms 2015 (NCOMM 2015)  Ho Chi Minh, VN, pp. 526-535, 2015, ISBN: 978-604-73-3752-1

Nguyễn Duy Anh, Trần Ngọc Hoàng, Kim Hwan Seong

2015

6 Nghiên cứu thiết kế bàn tay robot mô phỏng cử động bàn tay người

National conference on machines and mechanisms 2015 (NCOMM 2015)  Ho Chi Minh, VN, pp. 101-110, 2015,  ISBN: 978-604-73-3752-1

Phùng Trí Công, Nguyễn Duy Anh, Nguyễn Tấn Đạt, Nguyễn Ngọc Sơn

2015

7 Thiết kế bộ điều khiển chính xác vị trí cho các hệ thống truyền động cơ khí có rơ

National conference on machines and mechanisms 2015 (NCOMM 2015)  Ho Chi Minh, VN, pp. 152-161, 2015,  ISBN: 978-604-73-3752-1

Nguyễn Duy Anh, Trần Ngọc Công Thương, Nguyễn Hữu Chúc

2015

8 Nghiên cứu đề xuất kết cấu và điều khiển robot mang đầu dò siêu âm kiểm tra bồn chứa xăng dầu

National conference on machines and mechanisms 2015 (NCOMM 2015)  Ho Chi Minh, VN, pp. 220-231, 2015,  ISBN: 978-604-73-3752-1

Tô Thanh Tuần, Đặng Thiện Ngôn, Nguyễn Duy Anh

2015

9 Nghiên cứu điều khiển robot tự hành bám mục tiêu di động

Hội nghị toàn quốc Máy và Cơ cấu 2015 (NCOMM 2015), 30/10/2015 – 01/11/2015, Tp.HCM, VN, ISBN: 978-604-73-3156-7

Võ Tường Quân, Lê Bảo Khanh

2015

10 Nghiên cứu thiết kế và điều khiển máy nghiền trái gòn tự động

Hội nghị toàn quốc Máy và Cơ cấu 2015 (NCOMM 2015), 30/10/2015 – 01/11/2015, Tp.HCM, VN, ISBN: 978-604-73-3156-7

Bùi Mai Hương, Trần Hoàng Dương, Võ Tường Quân

2015

11 Nghiên cứu thiết kế và điều khiển hệ thống nhuộm màu tự nhiên

Hội nghị toàn quốc Máy và Cơ cấu 2015 (NCOMM 2015), 30/10/2015 – 01/11/2015, Tp.HCM, VN, ISBN: 978-604-73-3156-7

Bùi Mai Hương, Trần Minh Thiên, Võ Tường Quân

2015

12 Nghiên cứu, thiết kế và điều khiển máy tách hạt gòn tự động

Hội nghị toàn quốc Máy và Cơ cấu 2015 (NCOMM 2015), 30/10/2015 – 01/11/2015, Tp.HCM, VN, ISBN: 978-604-73-3156-7

Bùi Mai Hương, Trần Hoàng Dương, Võ Tường Quân

2015

13 Nghiên cứu ứng dụng tự động hóa trong việc đo độ hồi nhàu của vải

Hội nghị toàn quốc Máy và Cơ cấu 2015 (NCOMM 2015), 30/10/2015 – 01/11/2015, Tp.HCM, VN, ISBN: 978-604-73-3156-7

Từ Lê Chí Vinh, Võ Tường Quân, Bùi Mai Hương

2015

14 A study on flexible pectoral fins modelling of a carangiform fish robot

National Conference on Machines and Mechanisms 2015, 30 October 01 November, 2015 (NCOMM 2015), 2015, Ho Chi Minh City-VN, ISBN: 978-604-73-3752-1

Van Anh Pham, Khac Anh Hoang, Tan Tien Nguyen, Tuong Quan Vo

2015

15 A study on trajecttory tracking control of a snake-like robot

National Conference on Machines and Mechanisms 2015, 30 October 01 November, 2015 (NCOMM 2015), 2015, Ho Chi Minh City-VN, ISBN: 978-604-73-3752-1

Mai Thanh Thai, Tuong Quan Vo

2015

16 The new dynamic for tail of 3-joint carangiform robotic fish

National Conference on Machines and Mechanisms 2015, 30 October 01 November, 2015 (NCOMM 2015), 2015, Ho Chi Minh City-VN, ISBN: 978-604-73-3752-1

Khac Anh Hoang, Van Anh Pham, Tan Tien Nguyen and Tuong Quan Vo

2015

17 A swimming hydrodynamic model of carangiform robotic fish driven by flexible pectoral fins

National Conference on Machines and Mechanisms 2015, 30 October 01 November, 2015 (NCOMM 2015), 2015, Ho Chi Minh City-VN, ISBN: 978-604-73-3752-1

Van Anh Pham, Khac Anh Hoang, Tan Tien Nguyen, Tuong Quan Vo

2015

18 A new approches for dynamic and kinematic modelling of a snake-like robot

National Conference on Machines and Mechanisms 2015, 30 October 01 November, 2015 (NCOMM 2015), 2015, Ho Chi Minh City-VN, ISBN: 978-604-73-3752-1

Mai Thanh Thai, Tuong Quan Vo

2015

19 Study on design of controlling position of object in magnetic

National Conference on Machines and Mechanisms 2015, 30 October 01 November, 2015 (NCOMM 2015), 2015, Ho Chi Minh City-VN, ISBN: 978-604-73-3752-1

Minh Phu Bui, Quang Vinh Dang, Tuong Quan Vo

2015

20 Modelling of a high-speed 2DOF Delta Robot,

Hội nghi máy và cơ cấu toàn quốc 2015, 2015, Hồ Chí Minh – Việt Nam, ISBN: 987-604-73-3752-1

Nguyễn Quốc Chí và Nguyễn Tiến Trực

2015

21 Tính toán thiết kế và điều khiển cho hệ thống nhiệt đầu đùn máy tạo mẫu nhanh FDM

Hội nghị Khoa học kỹ thuật Đo lường toàn quốc lần VI, 2015, Hà Nội-VN, ISBN: 978-604-67-0521-5

Trần Hồng Phúc, Huỳnh Hữu Thịnh, Thái Thị Thu Hà, Võ Tường Quân

2015

22 Study and Development of Parallel Robots Based on 5-bar Linkage

National Conference on Machines and Mechanisms 2015, 30 October 01 November, 2015 (NCOMM 2015), 2015, Ho Chi Minh City-VN, ISBN: 978-604-73-3752-1

Manh Tuong Hoang, Trung Tin Vuong, Cong Bang Pham

2015

23 Xây dựng đề cương môn học theo nguyên lý giảng dạy nhất quan với chuẩn đầu ra

Hội nghị toàn quốc Máy và Cơ cấu 2015 (NCOMM 2015), 30/10/2015 – 01/11/2015, Tp.HCM, VN, ISBN: 978-604-73-3156-7

Phạm Công Bằng

2015

24 Study, design and control robot palletizer

The 4th National conference on Mechanical science and technology, Nov 06 2015, Ho chi Minh-VN

Van Linh Tran, Quang Vinh Bui, tuan Anh Nguyen, Xuan Hao Nguyen, Cong Bang Pham, Viet Anh Dung

2015

25 Study and Development of Belt-driven Laser Engraving System

National Conference on Machines and Mechanisms 2015, 30 October 01 November, 2015 (NCOMM 2015), 2015, Ho Chi Minh City-VN, ISBN: 978-604-73-3752-1

Duc Thinh Bui, Minh Van Nguyen Phan, Cong Bang Pham

2015

26 3D eye gaze estimation with a single camera on arm board embedded Linux platform

Hội nghị toàn quốc Máy và Cơ cấu 2015 (NCOMM 2015), 30/10/2015 – 01/11/2015, Tp.HCM, VN, ISBN: 978-604-73-3156-7

Dinh Quang Tri, Nguyen Tan Dai, Doan The Thao

2015

27 Remote gaze estimation with single camera on embedded system

Hội nghị Khoa học và Công nghệ Thường niên Cơ khí, 2016, Hồ Chí Minh-VN

Nguyen Tan Dai, Nguyen Huu Duoc, Doan The Thao

2016

28 Nghiên cứu mô phỏng robot chạy 6 chân outrunner sử dụng phần mềm universal mechanism

Hội nghị Khoa học và Công nghệ Thường niên Cơ khí, 2016, Hồ Chí Minh-VN

Nguyễn Ngọc Thịnh, Đoàn Thế Thảo

2016

29 Nghiên cứu phương pháp số học vật thể sử dụng hai camera

Hội nghị Khoa học và Công nghệ Thường niên Cơ khí, 2016, Hồ Chí Minh-VN

Nguyễn Hữu Được, Nguyễn Tấn Đại, Đoàn Thế Thảo

2016

30 Digitizing three-dimesional objects by triangulation method

Hội nghị toàn quốc Máy và Cơ cấu 2015 (NCOMM 2015), 30/10/2015 – 01/11/2015, Tp.HCM, VN, ISBN: 978-604-73-3156-7

Tran Dac Trinh, Nguyen Huu Duoc, Doan The Thao

2015

31 The application on trajectory control of electro

Hydraulic excavator using fuzzy pid neural network

National Conference on Machines and Mechanisms 2015, 30 October 01 November, 2015 (NCOMM 2015), 2015, Ho Chi Minh City-VN, ISBN: 978-604-73-3752-1

Le Duc Hanh

2015

32 Design of hand signal recognition using kinect sensor

National Conference on Machines and Mechanisms 2015, 30 October 01 November, 2015 (NCOMM 2015), 2015, Ho Chi Minh City-VN, ISBN: 978-604-73-3752-1

Vu Le, Thi-Thu-Hien Pham, Thanh-Hai Le

2015

33 Visual tracking based on combining efficient second-order

Minimization and pd controller

National Conference on Machines and Mechanisms 2015, 30 October 01 November, 2015 (NCOMM 2015), 2015, Ho Chi Minh City-VN, ISBN: 978-604-73-3752-1

Le Duc Hanh

2015

34 Điều khiển phi tuyến hai tay máy phối hợp di chuyển vật trong điều kiện ràng buộc

Hội nghị toàn quốc máy và cơ cấu (NCOMM2015), 30/10/2015 – 01/11/2015, Hồ Chí Minh – Việt Nam

Trần Việt Hồng, Đàm Thành Long

2015

35 Performance improvement for AHRS in quadrotor control using two Kalman filters

Hội nghị toàn quốc máy và cơ cấu (NCOMM2015), 30/10/2015 – 01/11/2015, Hồ Chí Minh – Việt Nam

Viet–Hong Tran, Minh Phung Tran

2015

36 Kinematic Modelling and Geometric Optimization of a Cable-driven Hand Exoskeleton for Haptic Applications

World Conference on Applied Sciences, Engineering and Technology (WCSET), 2–4/6/2016, Hồ Chí Minh – Việt Nam

Trần Việt Hồng

2016

37 Regulation of pH and EC in Green House Irrigation System

pp35-40, Proceeding of DAAD Conference 2014, Cantho

Nguyen Tan Tien, Le Quoc Dat, Tran Thanh Hung and Tran Thien Phuc

Nov. 6-7, 2014

38 Nghiên cứu thiết kế giường y tế cho bệnh nhân quá trọng

pp.583-590, Tuyển tập Hội nghị Cơ điện tử Toàn quốc VCM2014, Tp. Hồ Chí Minh (ISBN: 978-604-913-306-0)

Trịnh Minh Tuấn và Nguyễn Tấn Tiến

21-22/11/2014

39 Smooth Tracking Controller for AGV Through Junction using CMU Camera

pp.597-601, Tuyển tập Hội nghị Cơ điện tử Toàn quốc VCM2014, Tp. Hồ Chí Minh (ISBN: 978-604-913-306-0)

Huu Danh Lam, Tran Duc Hieu Le, Tan Tung Phan, Tan Tien Nguyen and Hoai Quoc Le

21-22/11/2014

40 Study on an Automation Solution for Glue Painting on Shoe Soles

pp.528-535, Tuyển tập Hội nghị Cơ điện tử Toàn quốc VCM2014, Tp. Hồ Chí Minh (ISBN: 978-604-913-306-0)

Le Nhu Ngoc Thanh Ha, Thanh Tung Luu, Thien Phuc Tran, Tan Tien Nguyen and Hoang Thai Son Nguyen

21-22/11/2014

41 Số Hóa Vật Thể Bằng Phương Pháp Tam Giác

Hội Nghị Khoa Học Công Nghệ Thường Niên Cơ Khí, Lần 6, 2015, Ho Chi Minh – Việt Nam

Trần Đắc Trịnh, Lê Cảnh Nhật Quang, Đoàn Thế Thảo

2015

42 Design and Control Autonomous Chess-Playing Robot Arm

Hội Nghị Khoa Học Công Nghệ Thường Niên Cơ Khí, Lần 6, 2015, Ho Chi Minh – Việt Nam

Luong Thanh Phat, Tran Van Phan Nhan, Doan The Thao, Nguyen Duy Anh

2015

43 Research On Manipulator Positioning And Orientation Based On Stereo Vision

Hội Nghị Khoa Học Công Nghệ Thường Niên Cơ Khí, Lần 6, 2015, Ho Chi Minh – Việt Nam

Cao Chi Tho, Nguyen Duy Anh, Nguyen Duy Anh, Doan The Thao

2015

44 Compute Distance from Camera to Object Using Monocular Camera

Hội nghị Cơ điện tử Toàn quốc lần thứ 7 (VCM-2014), 2014, Đồng Nai – Việt Nam

Duy Anh Nguyen, The Thao Doan and Duy Anh Nguyen

2014

45 Active Learning Aproached for Programmable Logic Controller Course

Vietnam Engineering Education Conference (VEEC), Danang, Vietnam

Thanh-Hai Le, The-Thao Doan, Ngoc-Bich Le, Quoc-Toan Truong

March 16-17, 2015

46 Input shaping control of a overhead crane

7th Vietnam Conference on Mechatronics

D. T. Ho & Q. C. Nguyen

21-22/11/2014

47 Tính toán thiết kế và điều khiển cho hệ thống nhiệt đầu đùn máy tạo mẫu nhanh FDM

Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Đo lường Toàn Quốc lần thứ 6, Hà Nội

Trần Hồng Phúc, Huỳnh Hữu Thịnh, Thái Thị Thu Hà, Võ Tường Quân

21 – 22/05/2015

Bài liên quan

Ngành Thiết kế đồ họa thi khối nào? Học trường nào tốt?

khoikythuat

Tư vấn chọn trường : Ngành Công nghệ sinh học trường nào tốt nhất ?

khoikythuat

Ngành Vật lý kỹ thuật-7520401

khoikythuat