Image default

Bộ môn Logistics & Quản lý Chuỗi cung ứng – Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

1. Designing agricultural products supply chain between Vietnam and Asian countries : Case of Taiwan
Tác giả : PGS. TS. Hồ Thanh Phong, ThS. Phan Thụy Kiều, ThS. Nhiêu Nhật Lương, ThS. Nguyễn Viết Tịnh – ĐH Quốc Tế Hồng Bàng .

Nơi xuất bản: Kỷ yếu Hội nghị Quốc tế “Industry 3.5″ và hệ thống sản xuất thông minh (Proceedings of the 2019 International Symposium on Industry3.5 and Intelligent Manufacturing)

Tóm tắt (Abstract): 

Opportunities from the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership ( CPTPP ) ; and the nearly year-long trade war between Trung Quốc and the United States will have a positive impact on improving competitiveness and developing export markets ; facilitating the restructuring of export and import markets related to participate in regional and global supply chains by engaging in numerous không lấy phí trade đơn hàng and developing its infrastructure to become a source for global export. However, Vietnam is not without its share challenges. The authors point out the best solution is to design the global effective agricultural products supply chain, in which all stakeholders should realign their supply chain. This study only focuses on agricultural products strategic supply chain between Vietnam and Taiwan, as a typical example by application of optimization technique for design of supply chain network. Some market entry strategies, tư vấn activities and service in production, processing and marketing are further discussed .
Keywords : Supply chain, mathematical optimization agricultural products, Taiwan, CPTPP, Trade war .
Cơ hội từ Thỏa thuận tổng lực và văn minh cho quan hệ đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương ( CPTPP ) ; và cuộc chiến thương mại lê dài gần một năm qua giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ sẽ có ảnh hưởng tác động tích cực trong việc cải tổ năng lực cạnh tranh đối đầu và tăng trưởng thị trường xuất khẩu ; tạo điều kiện kèm theo tái cấu trúc thị trường xuất nhập khẩu tương quan đến tham gia chuỗi cung ứng khu vực và toàn thế giới bằng cách tham gia vào nhiều thỏa thuận hợp tác thương mại tự do và tăng trưởng hạ tầng để trở thành nguồn xuất khẩu toàn thế giới. Tuy nhiên, Nước Ta không phải không có những thử thách cần xem xét. Các tác giả chỉ ra giải pháp là phong cách thiết kế chuỗi cung ứng nông sản hiệu suất cao toàn thế giới, trong đó toàn bộ những bên tương quan nên sắp xếp lại chuỗi cung ứng của họ. Nghiên cứu này chỉ tập trung chuyên sâu vào chuỗi cung ứng chiến lược nông sản giữa Nước Ta và Đài Loan, là một ví dụ nổi bật bằng cách vận dụng kỹ thuật tối ưu hóa để phong cách thiết kế mạng lưới chuỗi cung ứng. Một số kế hoạch xâm nhập thị trường, những hoạt động giải trí tương hỗ và dịch vụ trong sản xuất, chế biến và tiếp thị sẽ được đàm đạo thêm .

Từ khóa: Chuỗi cung ứng, nông sản, tối ưu hóa, Đài Loan, CPTPP, chiến tranh thương mại. 

2. Agent-based Simulation for price strategies
Tác giả : ThS. Nhiêu Nhật Lương – ĐH Quốc Tế Hồng Bàng, KS. Đặng Ngọc Thảo Thy – ĐH Quốc Tế – ĐHQG TP Hồ Chí Minh, TS. Phạm Huỳnh Trâm – ĐH Quốc Tế – ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
Nơi xuất bản : Kỷ yếu Hội nghị Quốc tế về Logistics và Kỹ thuật Công nghiệp ( Proceedings of International Conference on Logistics and Industrial Engineering ). Volume 2019. ISBN : 978 – 604 – 73-7136 – 5 .
Tóm tắt ( Abstract ) :
An e-commerce company ( Fact-depot ) is struggling to generate profit. To main uncertainties, demands of customers and fluctuated costs from suppliers, together with harsh compactivity from other e-commerce companies make setting trực tuyến prices challenging. This paper study different pricing strategies for the e-commerce company and the main agents : Supplier, Retailer, and Customer. Two sub agents of customers : Loyalty and Distance are chosen to navigate market segments. Based on simulation results from Goldsim, the most appropriate pricing strategy in each scenario was suggested .

Keywords: Agent-based, Simulation, E-commerce, Pricing strategies, Pricing policy

Một doanh nghiệp thương mại điện tử ( Fact-depot ) đang gặp khó khăn vất vả trong việc sản sinh lợi nhuận. Hai sự không chắc như đinh chính – nhu yếu của người mua và xê dịch trong giá từ nhà sản xuất – tích hợp với sự cạnh tranh đối đầu quyết liệt của những doanh nghiệp thương mại điện tử khác, khiến việc định giá mẫu sản phẩm trực tuyến khó khăn vất vả. Nghiên cứu này xem xét 1 số ít kế hoạch giá khác nhau dành cho doanh nghiệp thương mại điện tử và những tác nhân chính : Nhà cung ứng, Nhà kinh doanh bán lẻ và Khách hàng. Hai tác nhân phụ của người mua, Sự trung thành với chủ và Khoảng cách, được chọn để xác lập phân khúc thị trương. Chiến lược giá tương thích nhất cho mỗi ngữ cảnh được đưa ra dựa trên tác dụng mô phỏng từ Goldsim .
Từ khóa : Agent-based, Mô phỏng, Thương mại điện tử, Chiến lược giá, Chính sách giá

3. Flexible Flow Shop Manufacturing System Improvement by Simulation Approach : A case study of Handbags manufacturer in HCMC
Tác giả : ThS. Nhiêu Nhật Lương – ĐH Quốc Tế Hồng Bàng, KS. Dương Việt Thanh Trúc – ĐH Quốc Tế – ĐHQG TP.Hồ Chí Minh, TS. Phạm Huỳnh Trâm – ĐH Quốc Tế – ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
Nơi xuất bản : Kỷ yếu Hội nghị Quốc tế về Logistics và Kỹ thuật Công nghiệp ( Proceedings of International Conference on Logistics and Industrial Engineering ). Volume 2019. ISBN : 978 – 604 – 73-7136 – 5 .
Tóm tắt ( Abstract ) :
A case study of handbags manufacturer in Ho Chi Minh City, Vietnam addresses a problem in which scheduling for mass production with stochastic processing time is still relying on manager’s experience, thus showing a directly significant effect on the throughput of the production line. This study focuses on constructing a simulation Model of the manufacturing system in order to thoroughly evaluate the issues. Based on simulation output of the real system, line balancing, and process scheduling solutions are proposed and simulated through the Model .

Keywords: flexible flow shop, simulation, manufacturing improvement, line balancing.

Đây là một nghiên cứu và điều tra trong thực tiễn về một doanh nghiệp sản xuất túi xách tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu tập trung chuyên sâu xử lý yếu tố về trong điều độ mạng lưới hệ thống sản xuất nhiều yếu tố bất định với tác dụng là thiết kế xây dựng quy mô mô phỏng mạng lưới hệ thống sản xuất để kiểm chứng những ngữ cảnh điều độ, lập kế hoạch .
Từ khóa : Hệ thống sản xuất linh động, Mô phỏng, Cải thiện mạng lưới hệ thống sản xuất, Cân bằng chuyền sản xuất .

Bài liên quan

Du học Anh ngành Kiến trúc – Điều kiện, chi phí, học bổng

khoikythuat

Tìm hiểu ngành nghề: Ngành Vật lý học (Mã ngành: 7440102)

khoikythuat

Bỏ môn thi vẽ trong kỳ thi tuyển sinh ngành kiến trúc năm nay? – Tạp chí Kiến Trúc

khoikythuat