Các trường nhóm GX đều có khối ngành kinh tế – quản lý